شرح پیشینه کاری و تحصیلی خود را به آدرس زیر ایمیل و یا فاکس کنید :
واحد منابع انسانی
شرکت دانژه خاورمیانه

تلفن : 28-02122111327
فکس :‌ 02122111330
ایمیل info@kaylagroup.com